ហាងក្រណាត់ អរុណះ

Phnom Penh

ហាងក្រណាត់ អរុណះ

  : +85581915050
:
 :
  : #38E,Street 257,Sangkat Tuek Lak Ti Bei,Khan Tuol Kork,Phnom Penh, Tel: +85581915050            +85589915050

Open With Google Map
Contact Detail
Website :
Email :
Tel : +85581915050
Address :

#38E,Street 257,Sangkat Tuek Lak Ti Bei,Khan Tuol Kork,Phnom Penh,

Tel: +85581915050    

       +85589915050

Listing Detail